PANEL O FIRMIE KONTAKT FAQ PARTNERZY  


Regulamin Badań Panelowych ("Regulamin")

1. Postanowienia ogólne
Millward Brown S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021725 (zwaną dalej "Millward Brown"), prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii publicznej ("Panel").
Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie ze standardami PKJPA oraz Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), kodeksem ESOMAR (www.esomar.org) oraz zgodnie z treścią ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych Millward Brown według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych jak najbardziej reprezentatywnych dla całości społeczeństwa. Z tego powodu uczestnicy Panelu, w momencie przystąpienia do udziału w Panelu, proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć wiek, poziom wykształcenia, itp.
Udział w Panelu jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych przez Millward Brown jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych Millward Brown.
Odpowiedzi uczestników Panelu są traktowane jako poufne i anonimowe, mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych.
2. Zapisanie się do Panelu
Do Panelu można się przyłączyć na dwa sposoby:
a. poprzez rozmowę z ankieterem Instytutu Millward Brown. Przyszły uczestnik może zostać odwiedzony przez naszego ankietera i w czasie rozmowy zadeklarować chęć udziału w badaniach oraz podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na pytania ankiety rejestracyjnej. Następnie na podany przez niego adres email nadejdzie prośba o potwierdzenie chęci udziału i zgodności danych. Wysłanie za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się uczestnikiem Panelu ("Uczestnik"). W przypadku, gdy dane nie są zgodne, zostaną one zweryfikowane przez kontakt telefoniczny ze strony Millward Brown - po pozytywnej ich weryfikacji, dana osoba staje się Uczestnikiem.
b. poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej Millward Brown. Przyszły uczestnik może na stronie internetowej Millward Brown wypełnić ankietę rejestracyjną. Następnie na podany przez niego nr telefonu zadzwoni ankieter Millward Brown celem potwierdzenia chęci udziału i zgodności danych. Potwierdzenie chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się Uczestnikiem.
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoby, które nie podały kompletu danych, lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Panelu w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych Millward Brown.
Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od Millward Brown ankiet.
Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnictwo w Panelu
W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Uczestnik ma prawo uczestniczyć jedynie raz.
Do jednego Uczestnika może być przypisanych wiele adresów email.
Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Uczestnik wybiera identyfikator i hasło. Identyfikator oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Uczestnik może dowolnie zmieniać hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora.
Każdy Uczestnik posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto ("Konto"), na którym, po zalogowaniu, widoczne są wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa danego Uczestnika w Panelu.
Uczestnik zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane.
Uaktualnianie tych danych jest obowiązkowe i Millward Brown zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy Uczestnik przeprowadził taką aktualizację, mając na uwadze, że informacje te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach.
Każdy uczestnik Panelu zgadzając się na uczestnictwo w Panelu i akceptując regulamin, potwierdza, że w Panelu uczestniczy tylko jeden raz i nie tworzy podobnych kont w celu gromadzenia większej ilości
punktów. W przypadku podejrzenia, że dany uczestnik posiada więcej niż jedno konto w Panelu (jest to weryfikowane na podstawie numeru telefonu, daty urodzenia, płci oraz miejsca zamieszkania),
wysyłany jest mail z prośbą o wskazanie konta głównego dla danego Panelisty, a konto wskazane jako fikcyjne jest kasowane wraz z punktami, które uczestnik zebrał w ten sposób.
Wszelkie zdjęcia i inne materiały przesłane przez Uczestnika będą traktowane jako przekazane Millward Brown wraz z prawami autorskimi i będą mogły zostać wykorzystane przez Millward Brown w przyszłych działaniach na wszelkich polach eksploatacji. W przypadku konieczności złożenia przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia woli w celu skuteczności przeniesienia praw autorskich, Uczestnik dopełni wszelkich czynności niezbędnych w tym celu. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Uczestnika przez Millward Brown pozostają wyłączną własnością Millward Brown. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za odpłatą.
Uczestnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia.
Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Uczestnik jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez Millward Brown.
W przypadku stwierdzenia przez Millward Brown, iż Uczestnik wypełnił ankietę w sposób nieszczery, niedokładny lub niekonsekwentny, stanowi to podstawę do usunięcia Uczestnika z programu badań w ramach Panelu.
Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Uczestnik może również usunąć swoje dane ze strony internetowej Panelu, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Panelu.
Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za uaktualnianie kontaktowych adresów email. Millward Brown nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek problemów z przesłaniem Uczestnikowi ankiety, wynikających z niepodania lub podania niewłaściwego adresu email. W szczególności, brak aktualizacji adresu email lub jakiekolwiek inne problemy z przekazem, wynikające z podania niewłaściwego adresu email, nie stanowią podstaw do usprawiedliwienia braku odpowiedzi na przesyłane kwestionariusze. Trzykrotny brak odpowiedzi na zaproszenia do udziału w Panelu lub trzykrotny brak odpowiedzi na korespondencję z prośbą o odpowiedź lub z prośbą o potwierdzenie chęci dalszego uczestnictwa jest podstawą do usunięcia danych danego Uczestnika z bazy danych Panelu oraz likwidacji Konta.
Użytkownik ponosi koszty telekomunikacyjne za dostęp i podłączenie do strony internetowej Panelu.
Wszyscy uczestnicy Panelu traktowani są uczciwie i sprawiedliwie. Każdy uczestnik podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niemniejszego regulaminu lub regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce.
4. Postanowienia końcowe
W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Millward Brown S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem badań, a także w celach marketingowych oraz statystycznych. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z Millward Brown klauzulą poufności, w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu.
Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu potwierdzają, że akceptują Politykę bezpieczeństwa i prywatności Panelu 
Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Millward Brown w dowolnym momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która jest dostępna na stronie internetowej Panelu. Poprzez udział w badaniu w ramach Panelu, Uczestnik każdorazowo potwierdza, iż akceptuje aktualnie obowiązujące postanowienia Regulaminu. Data ostatniej zmiany regulaminu jest zawsze widoczna w ostatnim punkcie tego regulaminu.
W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
5. OSTATNIA AKTUALIZACJA
Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 24/03/2014.

Regulamin Konkursu ("Regulamin")

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie ("Konkurs") jest organizowany przez Millward Brown SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021725 (zwaną dalej "Millward Brown").
1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Millward Brown.
1.3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób.
1.4. Terminy pisane w wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Badań Panelowych , chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być Uczestnik Panelu, w tym osoba, która dokona rejestracji w Panelu (zgodnie z Regulaminem Badań Panelowych) dla potrzeb niniejszego Konkursu.
2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Badań Panelowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział jedynie takie formularze, które zostaną przez Millward Brown otrzymane w terminie wskazanym do wypełnienia danej ankiety.
2.3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą systemu komputerowego Millward Brown. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez Millward Brown, dokona podsumowania wyników Konkursu. Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa w ust. 3.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez Millward Brown i powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia terminu do nadsyłania formularzy konkursowych.
2.5. W danym Konkursie Uczestnik może uczestniczyć jedynie raz.
2.6. Millward Brown nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu jej ankiet z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej oraz innych niezależnych od Millward Brown okoliczności.
3. Nagrody w Konkursie
3.1. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2.2 Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana jest przez Millward Brown w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana jest automatycznie na Konto Uczestnika po zweryfikowaniu przez system elektroniczny prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu.
3.2. Po zebraniu przez Uczestnika określonej ilości punktów, mogą one zostać wykorzystane w następujący sposób:
3.2.1. przeznaczenie określonej liczby punktów na wybrane przez Uczestnika produkty dostępne w ofercie wybranych sklepów internetowych;
3.2.2. doładowanie określonych kart typu "pre-paid";
3.2.3. przekazanie określonej liczby punktów na określone cele charytatywne, które następnie zostaną przeliczone na określoną sumę pieniężną;
3.2.4. przelew określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów na rachunek bankowy Uczestnika.
Regulamin Konkursu ("Regulamin")
Strona 5 z 5
Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Uczestników poprzez stronę internetową Panelu. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba punktów. Odbiór/dostarczenie produktów, o których mowa w pkt. 3.2.1 powyżej odbywa się zgodnie z zasadami danego sklepu internetowego. W przypadku wyboru przez Uczestnika opcji, o której mowa w pkt. 3.2.4 powyżej, przelew określonej kwoty pieniężnej dokonywany jest najpóźniej w ciągu 28 dni od poinformowania Millward Brown o dokonanym wyborze.
3.3. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w ust. 3.2. powyżej odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Panelu. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu
4.1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Millward Brown S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Branickiego 17, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.
4.2. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
5. Postanowienia końcowe
5.1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.2. Millward Brown jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Panelu, a także usunięcie danych Uczestnika z bazy danych Panelu oraz likwidacja Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Badań Panelowych oznacza utratę możliwości wykorzystania punktów zgodnie z postanowieniami ust. 3.2, które nie zostały wcześniej wykorzystane.
5.4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.
5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
6. Aktualizacja regulaminu Konkursu
Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 27/03/2014.


na początek